Committees

President (Chair)

Junji Takabayashi
(Kyoto Univ.)

Vice president

Naoki Mori
(Kyoto Univ.)

Organizing Committee

Toshiharu Akino
(Kyoto Institute of Technology)
Yukio Ishikawa
(Univ. of Tokyo)
Yooichi Kainoh
(Univ. of Tsukuba)
Kazuhiko Matsuda
(Kindai Univ.)
Kenji Matsui
(Yamaguchi Univ.)
Shigeru Matsuyama
(Univ. of Tsukuba)
Hideshi Naka
(Tottori Univ.)
Kiyoshi Nakamuta
(Chiba Univ.)
Koji Noge
(Akita Prefectural Univ.)
Hisashi Omura
(Hiroshima Univ.)
Hajime Ono
(Kyoto Univ.)
Rika Ozawa
(Kyoto Univ.)
Rikiya Sasaki
(Fuji Flavor Co., Ltd.)
Nobuhiro Shimizu
(Kyoto Gakuen Univ.)
Kaori Shiojiri
(Ryukoku Univ.)
Masayoshi Uefune
(Meijo Univ.)
Naoko Yoshinaga
(Kyoto Univ.)

Session Organizing Committee

Toshiharu Akino
(Kyoto Institute of Technology)
Gen-ichiro Arimura
(Tokyo Univ. of Science)
Yooichi Kainou
(Univ. of Tsukuba)
Kotaro Konno
(NARO)
Kazuhiko Matsuda
(Kindai Univ.)
Naoki Mori
(Kyoto Univ.)
Kiyoshi Nakamuta
(Chiba Univ.)
Rikiya Sasaki
(Fuji Flavor Co., Ltd.)
Kaori Shiojiri
(Ryukoku Univ.)
Jun Tabata
(NARO)
Junji Takabayashi
(Kyoto Univ.)

Local Advisory Board

Tetsu Ando
(Prof. Emeritus, Tokyo Univ. of Agric. and Tech.)
Kenji Mori
(Prof. Emeritus, Univ. of Tokyo)
Ritsuo Nishida
(Prof. Emeritus, Kyoto Univ.)

Foreign Advisory Board

Kenneth F. Haynes
(Univ. of Kentucky, USA)
Monika Hilker
(Free Univ. of Berlin, Germany)
Alexandre Il’ichev
(Agric. Victoria, Australia)
Christer Löfstedt
(Lund Univ., Sweden)
Jeremy N. McNeil
(Univ. of Western Ontario, Canada)
Junwei (Jerry) Zhu
(USDA ARS, USA)

Program Committee

Yasuyuki Choh
(Chiba Univ.)
Nao Fujiwara-Tsujii
(NARO)
Yooichi Kainoh
(Univ. of Tsukuba)
Taro Maeda
(NARO)
Shigeru Matsuyama
(Univ. of Tsukuba)
Kiyoshi Nakamuta
(Chiba Univ.)
Jun Tabata
(NARO)
Keiko Yamaji
(Univ. of Tsukuba)
Hiroe Yasui
(NARO)